OZ Cestou necestou, so sídlom Drotárska cesta 4, 81102 Bratislava, IČO: 42270880, DIČ: 2023783289, registrované na MVSR dňa 3.5.2013, číslo spisu: VVS/1-900/90-41511 (ďalej len “OZ CN”) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi OZ CN a kupujúcim (ďalej ako „kupujúci“).

1.   Definícia pojmov

 • OZ CN je občianske združenie, ktorého cieľom je inšpirovať ľudí cestovať na všetky svetové strany a spoznávať nepoznané.
 • Online prezentácia je prezentácia o cestovaní, ktorú si kupujúci môže pozrieť z pohodlia domova. Kupujúci si môže kúpiť vstupenku na online prezentáciu zvukovoobrazového záznamu (ďalej len „vstupenka“) prostredníctvom stránky cestounecestou.sk. Aktuálny zoznam je uverejnený na stránke cestounecestou.sk
 • Kupujúci je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku alebo iný produkt prostredníctvom elektronického obchodu na stránke cestounecestou.sk
 • Cena je uvedená na stránke cestounecestou.sk a je aktuálna a platná v dobe objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.

2.  Objednávka online prezentácie

 • Kupujúci si môže zakúpiť online prezentáciu aj z archívu, ktorá je dostupná minimálne 72 hodín od zakúpenia. Pokiaľ si kupujúci kúpi online prezentáciu, pričom uverejnenie online prezentácie je iba plánované, kupujúci má právo si pozrieť online prezentáciu 7 dní od doby, kedy bude online prezentácia uverejnená. V prípade kúpy viacerých online prezentácií, ktoré sú spojené do jedného produktu – či už tematicky alebo viac online prezentácii jedného autora, kupujúci má právo pozrieť si online prezentácie takú dobu, aká je určená a napísaná v popise konkrétneho produktu pri kúpe (od 15 do 60 dní, v závislosti od množstva online prezentácii v balíčku).
 • Po uhradení platby prostredníctvom stránky cestounecestou.sk je kupujúcemu vytvorené konto v členskej zóne, v ktorej je mu automaticky udelený prístup k online prezentácii. O vytvorení konta v členskej zóne je kupujúci informovaný taktiež prostredníctvom e-mailu a náhodne vygenerované heslo si môže kedykoľvek zmeniť.

3.  Objednávka vstupenky

 • Kupujúci si môže zakúpiť vstupenku na podujatie aspoň 60 minút pred jeho začiatkom.
 • Po uhradení platby Kupujúci nájde číslo Vstupenky priamo na stránke cestounecestou.sk a zároveň mu bude poslaný email s číslom objednávky a QR kódom. Vstupenku nie je potrebné tlačiť, postačí mať email a/alebo QR kód v mobile.
 • Kupujúci je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 6.
 • Kupujúci je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje aj taká okolnosť, keď sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.
 • Kupujúci pri vstupe na Podujatie vyjadruje súhlas s predpismi v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

4.  Platba

5. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je oprávnený použiť vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Zdieľanie prístupových údajov tretím stranám, alebo akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.
 • V prípade, že ste si na stránke cestounecestou.sk zakúpili vstupenku, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

6. Odvolanie, presunutie podujatia

 • Pri zrušení Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia OZ CN. Nárok na vrátenie vstupného sú Kupujúci oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. O zrušení podujatia a spôsobe vrátenia vstupného bude Kupujúci informovaný emailom na emailovú adresu, ktorú zadal pri kúpe Vstupenky.
 • V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je OZ CN povinný prostredníctvom internetovej stránky cestounecesotu.sk informovať Kupujúceho a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Kupujúci nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový, náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.).

7.   Fyzické produkty

 • Kupujúci si môže zakúpiť fyzický produkt (tričko, knihu, tašku, magnetku, odznak) prostredníctvom elektronického obchodu na cestounecestou.sk.
 • Kupujúci má právo vrátiť fyzický produkt do 30 dní od kúpy a cena produktu mu bude vrátená (okrem kníh).
 • Po obdržaní objednávky príde Kupujúcemu email, v ktorom môže sledovať stav vybavenia objednávky.
 • OZ CN sa bude snažiť vybaviť objednávku tak rýchlo, ako je to možné. V prípade limitovaného času (napríklad počas festivalovej šnúry alebo služobnej cesty/odcestovania) trvajúceho dlhšie ako 7 dní, bude OZ CN informovať v tomto dokumente na tomto mieste o časových obmedzeniach doručenia.

8.   Reklamačný poriadok

 • V prípade, ak zakúpená online prezentácia nefunguje, kupujúci má nárok na vrátanie vstupného alebo vybranie si iných online prezentácií na stránke cestounecestou.sk, alebo výber vstupeniek na živé podujatia Cestou necestou, ktoré sú uvedené na cestounecestou.sk. Reklamáciu môže vykonať výhradne zaslaním e-mailovej správy na adresu objednavky@cestounecestou.sk.
 • V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu OZ CN v lehote do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie zašle kupujúcemu vyjadrenie k reklamácii a navrhne kupujúcemu možnosti vyriešenia problému.

9.   Ochrana dát, osobných údajov

Tieto podmienky sú platné od 27.5.2024