Všeobecné obchodné podmienky

OZ Cestou necestou, so sídlom Drotárska cesta 4, 81102 Bratislava, IČO: 42270880, DIČ: 2023783289, registrované na MVSR dňa 3.5.2013, číslo spisu: VVS/1-900/90-41511 (ďalej len „OZ CN“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi OZ CN a kupujúcim (ďalej ako „Kupujúci“).

1.   Definícia pojmov

 • OZ Cestou necestou je občianske združenie, ktorého cieľom je inšpirovať ľudí cestovať na všetky svetové strany a spoznávať nepoznané.
 • Podujatie je kultúrno-spoločenská akcia, na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom stránky cestounecestou.sk. Aktuálny zoznam pripravovaných podujatí je uverejnený na stránke www.cestounecestou.sk
 • Vstupenka umožňuje majiteľovi vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné Podujatie. Vstupenkou je päťčíselné číslo objednávky, ktoré je:
  • uvedené priamo po zakúpení vstupenky na stránke www.cestounecestou.sk;
  • poslané emailom priamo po objednaní a zaplatení (príklad).
 • Kupujúci je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku alebo iný produkt prostredníctvom elektronického obchodu na stránke cestounecestou.sk
 • Cena je uvedená na stránke cestounecestou.sk a je aktuálna a platná v dobe objednania. Všetky ceny na stránke cestounecestou.sk sú vrátane DPH.
 • Elektronické publikácie, prezentácie a ďalšie online virtuálne produkty (napr. Papuánske know-how) sú dostupné iba na Slovensku, pre slovenský trh.
 • Fyzické produkty sú tričko, taška, magnetka, odznak a kniha Papuánske srdce.

2.  Objednávka vstupenky

 • Kupujúci si môže zakúpiť vstupenku na podujatie aspoň 60 minút pred jeho začiatkom. Pri komorných podujatiach s limitovanou kapacitou odporúčame kúpiť si vstupenku vopred prostredníctvom elektronického obchodu na cestounecestou.sk
 • Po uhradení platby prostredníctvom stránky cestounecestou.sk Kupujúci nájde číslo Vstupenky priamo na stránke www.cestounecestou.sk a zároveň mu bude poslaný email s číslom objednávky, ktoré stačí povedať pri vstupe.
 • Kupujúci si môže vstupenku vytlačiť doma alebo pri vstupe na podujatie ukáže svoju vstupenku v elektronickej podobe tak, aby OZ CN videl pri kontrole identifikačné číslo Vstupenky.

3.  Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 6.
 • Kupujúci je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje aj taká okolnosť, keď sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.
 • Kupujúci je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.
 • Kupujúci pri vstupe na Podujatie vyjadruje súhlas s predpismi v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.
 • V prípade, že ste si na internetovej stránke cestounecestou.sk zakúpili Vstupenku, Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

4.   Odvolanie, presunutie podujatia

 • Pri zrušení Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia OZ CN. Nárok na vrátenie vstupného sú Kupujúci oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. O zrušení podujatia a spôsobe vrátenia vstupného bude Kupujúci informovaný emailom na emailovú adresu, ktorú zadal pri kúpe Vstupenky.
 • V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je OZ CN povinný prostredníctvom internetovej stránky cestounecesotu.sk informovať Kupujúceho a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Kupujúci nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový, náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.).

5.   Strata, krádež, poškodenie vstupenky

 • Kupujúci je pri strate alebo krádeži Vstupenky je povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OZ CN. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný pre OZ CN predložiť o tom policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť Kupujúceho danej vstupenky, OZ CN vystaví Kupujúcemu náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Kupujúceho k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

6.   Reklamačný poriadok podujatí

 • V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako Kupujúcim objednané Podujatie a pod.), je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u OZ CN reklamovať. Reklamáciu môže vykonať výhradne zaslaním e-mailovej správy na adresu objednavky@cestounecestou.sk.
 • V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu OZ CN v lehote do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie zašle Kupujúcemu vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Kupujúcemu spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku, umožní Kupujúcemu vytlačiť si novú Vstupenku a pod.).

7.  Fyzické produkty

 • Kupujúci si môže zakúpiť fyzický produkt (tričko, knihu, tašku, magnetku, odznak) prostredníctvom elektronického obchodu na cestounecestou.sk.
 • Kupujúci má právo vrátiť fyzický produkt do 30 dní od kúpy a cena produktu mu bude vrátená (okrem kníh).
 • Po obdržaní objednávky príde Kupujúcemu email, v ktorom môže sledovať stav vybavenia objednávky.
 • OZ CN sa bude snažiť vybaviť objednávku tak rýchlo, ako je to možné. V prípade limitovaného času (napríklad počas festivalovej šnúry alebo služobnej cesty/odcestovania) trvajúceho dlhšie ako 7 dní, bude OZ CN informovať v tomto dokumente na tomto mieste o časových obmedzeniach doručenia.

8.   Ochrana dát, osobných údajov

Posledná aktualizácia: 8.10.2019