Alpenverein

Staňte sa členom Alpského spolku Alpenverein s celoročným horským poistením cez OZ Cestou necestou a okrem poistenia a zliav na horských chatách v Alpách podporíte expedície. Službu poskytuje Občianske združenie Edelweiss CZ. Keď kliknete na odkaz “online registrácia”, uvidíte webovú stránku s číslom 36 na konci. Takto identifikujú registráciu cez nás a celá provízia za sprostredkovanie ide do Expedičného fondu na transparentnom účte (zúčtovanie plánujeme raz ročne).

Poistenie Alpenverein v skratke: ideálne pre turistiku a lezenie do 6000 metrov nad morom s dĺžkami pobytu do 8 týždňov po celom svete, vrátane Horskej služby na Slovensku. V prípade, že plánujete dlhšie expedície, pozrite nižšie “Dodatočné poistenie”.

Členské príspevky Alpenverein na rok 2016
Poistenie vrámci členstva v Alpenvereine
Dodatočné poistenie Alpenverein Premium
Pripoistenie trvalej invalidity
Súčasnosť Alpenvereinu
História Alpenvereinu
Výhody členstva v Alpenvereine
Riešenie poistnej udalosti pri nehode
Členské príspevky Alpenverein na rok 2016

vstupný poplatok pre nových členov: 0 €

vystavenie a zaslanie duplikátu členskej karty: 0 €

 

SKUPINA A: 61 €
– dospelý človek vo vekovej skupine 26-60 rokov

SKUPINA B: 47 €
– zvýhodnené členstvo pre: partnerov členov rovnakej sekcie zo skupiny A (partneri musia mať rovnaké miesto trvalého pobytu), seniorov od 61 rokov, juniorov od 19-25 rokov, študentov do 27 rokov (Je nutné doložiť dokladom!), vdovy po členovi OEAV z rovnakej sekcie, telesne postihnutých, min.70%

SKUPINA C: 25 €
– deti/mládež do 18 rokov

RODINNÝ PRÍSPEVOK (OD 1 DIEŤAŤA):
a) rodičia s nezaopatrenými deťmi do 18 resp. 27 rokov: 61+47 = 108 €
(u študentov – je nutné doložiť dokladom)
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PLATIA LEN RODIČIA (ČLENSTVO A+B), DETI SÚ ZADARMO (obaja rodičia musia byť v rovnakej sekcii)

b) samostatne žijúci rodič + deti do 18 resp. 27 rokov: (u studentů) 61 €
(u študentov – je nutné doložiť dokladom)
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PLATIA LEN RODIČ (ČLENSTVO A), DETI SÚ ZADARMO

Tento príspevok už obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určité obmedzenia viď Všeobecné podmienky).

Poistenie vrámci členstva v Alpenvereine

Členstvo v Rakúskom Alpenvereine (ÖAV) neznamená iba poistenie, i tak sa stále viac ľudí stáva členmi Alpenvereinu predovšetkým kvôli nemu.

Pre všetkých tých, ktorý sa chcú dozvedieť viac o tomto poistení sme tu pripravili súbor informácii, na ktoré sa nás najčastejšie pýtajú. V žiadnom prípade však tieto informácie nenahrádzujú Všeobecné podmienky.

 

Rozsah poistenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE poskytuje poistnú ochranu všetkým členom Alpenverein pre prípad záchranných akcií pri úrazoch, ktoré nastali počas trávenia voľného času. Poistná ochrana v rámci plnenia pri repatriácii, prevoze a liečebnej starostlivosti sa vzťahuje na úrazy vo voľnom čase, pracovné úrazy a ochorenia.

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má celosvetovú platnosť s výnimkou zákonného poistenia zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na oblasť Európy.

 

Poistné čiastky

1. 25.000 € – náklady v súvislosti so záchrannými prácami na osobu a a poistnú udalosť.

2a. Bez obmedzenia poistnej čiastky – repatriácia zo zahraničia.

2b. Bez obmedzenia poistnej čiastky – Náklady na prevoz zraneného/chorého a náklady na prevoz mŕtveho v tuzemsku, ak tomu predchádzali záchranné práce.

2c. 10.000 € – Náklady na neodkladné a z lekárskeho hľadiska nevyhnutné ošetrenie v zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu) vrátane lekárom predpísaných liekov, zo zdravotného hľadiska nevyhnutnej prepravy do najbližšej vhodnej nemocnice do výšky 10.000 €, pričom na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov pripadá z tejto čiastky 2.000 €. Na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 70 € za osobu a zahraničný pobyt.

 

!!! POZOR: Prepravu podľa bodov 2.1, 2.3 a 2.4 musí organizovať niektorá zo zmluvných organizácií uvedených na členskej karte Alpenverein, inak poisťovňa prepláca maximálne 750 € !!!

Jedná sa o:

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422+43 (0) 512 22422, fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

3. 3.000.000 € – poistenie zodpovednosti

4. 35 000 € – poistenie právnej ochrany

(Pozor: Body 3 a 4 platí toľko v Europe a pro vybrané športy – viďVšeobecné podmienky)

 

Omedzenie

Plnenie v zahraničí podľa bodu 2 je poskytované v priebehu prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné čiastky sa rozumejú na osobu a zahraničnú cestu. Poistné plnenie sa nevzťahuje na úrazy / ochorenia počas účasti na horských expedíciách na vrcholy, ktorých nadmorská výška presahuje 6.000 m, a na expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska.

Poistiteľom ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je rakúska poisťovňa GENERALI Versicherung AG. Návod na přihlasenie do ALPENVEREINU.

 

UPOZORNENIE

Poistenie, ktoré získavate v rámci členstva nie je vhodné pre cesty do USA a Číny. Tu je čiastka pre krytie liečebných nákladov nedostatočná, pretože v USA a v Číne účtujú nemocnice, v prípade, že ste poistený, niekoľkonásobok skutočných nákladov.

V prípade zahraničných ciest do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a zmluvných štátov (viac viď Európsky preukaz zdravotného poistenia) je vhodné mať so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý Vám zadarmo vystaví vaša zdravotná poisťovňa.

Dodatočné poistenie Alpenverein Premium

Poistenie je vhodné pre cesty:

– mimo európsky priestor, kde neplatí reciprocita na preplácanie liečebných nákladov a je vhodné navýšiť krytie liečebných nákladov z 10 000 € na 500 000 €
– nad 8 týždňov
– expedície nad 6 000 metrů
– do oblastí Arktídy, Antarktídy a Grónska

Viac informácií na stránke Edelweiss SK

Pripoistenie trvalej invalidity

GENERALI Úrazová životná renta

PRIPOISTENIE TRVALEJ INVALIDITY

(platí iba kalendárny rok !!!)

Jedná sa o pripoistenie pre prípad nehody pri voľnočasových aktivitách s následkami invalidity (trvalá invalidita od 50%).

Toto pripoistěnie sa nevzťahuje na smrtelný úraz člena Alpenverein pri nehode.

Stiahnuť poistné podmienky

 

Cena individuálneho pripoistenia:

základná sadzba 10,50 €
zvýšená sadzba 21 € (dvojnásobná výška plnenia)
zvýšená sadzba 31,50 € (trojjnásobná výška plnenia)

 

Cena rodinného pripoistenia (oplatí sa od 2 detí a viac):

základná sadzba 38,60 €
zvýšená sadzba 77,20 € (dvojnásobná výška plnenia)
zvýšená sadzba 115,80 € (trojjnásobná výška plnenia)

V rámci rodinného poistenia sú spolupoistené všetky deti do 15 rokov, žijúce v spoločnej domácnosti (vlastné, opatrované, adoptované).

 

Poistné plnenie:

a) V prípade úrazu (od trvalej invalidity 50%) obdŕža poistená osoba úrazovú doživotnú rentu:
– každý mesiac € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výška plnenia)
– doživotne

b) Pri úmrtí poisteného garancia výplaty úrazovej renty partnerovi / potomkom po dobu 20 rokov od úrazu. !!! Ak člen zomrie ihneď pri nehode alebo behom jedného roku od dátumu nehody na následky zranení pri nehode, potom sa podľa všeobecných podmienok vyplácanie renty neuskutoční !!!

c) Poistené deti do dovŕšených 15 rokov veku obdržia namiesto mesačnej renty jednorazovú kapitálovú výplatu € 83.000 / € 166.000 / € 249.000 (jednonásobná/dvojnásobná/trojnásobná výška plnenia).

 

Čo poistenie nezahŕňa:

Poistenie nezahŕňa napr. úrazy pri motoristických pretekoch, pri použití leteckých zariadení (rogalo, paraglajding), lietadiel (súkromných motorových lietadiel a vetroňov) a pri zoskoku padákom. Poistené ale je použitie motorových lietadiel, ktoré sú schválené pre osobnú prepravu (napr. dopravné lietadla).

 

Kto môže byť poistený?

Dôležité: Predpokladom je členstvo v Alpenvereine (ÖAV) a už zaplatené príspevky na prebiehajúci rok. Tieto podmienky sú splnené aj bez zaplatenia príspevkov v prípade, že sa jedná o členov, ktorí nie sú povinnými členmi, ako napríklad deti v rodine, a ktorí sú prihlásený v Alpenvereinu (ÖAV) a preto majú členské číslo. Pripoistenie môže byť uzatvorené s každým členom ÖAV do dovŕšenia 74 rokov života. Nepoistiteľné sú osoby, ktoré sú dlhodobo úplne práce neschopné alebo sú postihnuté ťažkou nervovou chorobou rovnako ako osoby s psychickým ochorením.

V prípade, že by bol pri platbe poistenia už prekročený vek 74 rokov, pristupuje poisťovňa Generali Versicherungs AG k nasledujúcemu opatreniu: Namiesto mesačnej výplaty renty bude poskytnutá jednorazová kapitálová výplata: V závislosti na výške poistenie obnáša kapitálová výplata od 50% trvalej invalidity nasledujúce sumy: jednorazová kapitálová výplata 8.000 € / 16.000 € / 24.000 € (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výška plnenia)

 

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43-512-23 83 00
E-mail: av-service@knox.co.at

 

Generali Versicherung AG Sien
www.generali.at

Súčasnosť Alpenvereinu

Rakúsky Alpenverein (ÖAV) je dnes so svojimi 500 000 členmi najväčším horolezeckým združením Rakúska. Najdôležitejšími úlohami Alpenvereine ako alpinistického zväzu je podpora a vykonávanie športových aktivít v horách ako sú horská turistika, horské výstupy, lezenie, skialpinizmus a mnohé trendové športy a k tomu potrebné vzdelávanie odborníkov. Na vypracovanie a presadenie konceptu k bezpečnému vykonávanie športu je pri tom kladená veľká pozornosť. Zväz dáva k dispozícii chaty, cesty a vybavenie pre lezenie, a tým požadovanú infraštruktúru. Stará sa o odborné poradenstvo a informácie napr. Svojimi mapami, odbornými časopismi a internetovými službami.
Ako najväčší alpinistický zväz sa považuje za trvalého a účinného zástupca záujmov všetkých športovcov v horách Rakúska.

Spoločenské zameranie

Sociálna angažovanosť zväzu sa stáva viditeľnou vo svojej úspešnej práci s rodinami a mládežou a vo vlastnom programe pre seniorov. Ponúka fundované zážitkovo pedagogické vzdelávanie a celoročne stará o detské a mládežnícke skupiny, prázdninové tábory. A tiež o postihnuté účastníkmi a početné mládežnícke domovy a priestory. Tým, že Alpenverein vedie mládež k zážitkom v prírode a horách, vykonáva dôležitú službu spoločnosti.

Ochranca prírody a životného prostredia

Ako „advokát Álp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovať do usporiadania alpského priestoru a etabloval sa ako ekologické svedomie v otázkach životného prostredia v Alpách. Je krstným otcom a partnerom alpských prírodných parkov a ostatných chránených oblastí. Angažovaní členovia spolupracujú na projektoch pre ochranu prírody a pri vysádzaní lesov v horách.

Kultúrna angažovanosť

Museum Alpenvereinu a jeho zbierky upozorňujú na kultúrne záväzok zväzu. Ten sa prejavuje na výstavách, v literatúre – ako v ročenke „Berg“ – a v tvorivých programoch.

Zväz superlatívov

 • 490 000 členov tvoria najväčší rakúsky alpský zväz,
 • 235 horských chát a 13 miest pre prespanie činí Alpenverein najväčším ubytovacím podnikom v Rakúsku,
 • 26 000 km Alpenvereinom udržiavaných ciest je rakúské najväčší športové„náčinie“,
 • chaty a cesty Alpenvereinu rovnako ako viac než 200 lezeckých stien predstavujú podstatnú časť ponuky pre letný turizmus a pre športové aktivity v horách pre takmer 3 milióny Rakúšanov a ďalších turistov z ostatných krajín,
 • 12 000 funkcionárov a tisíce spolupracovníkov sa starajú svojím nasadením o udržanie a poskytovanie tejto ponuky.

Sekcia Alpenverein Edelweiss

Sekcia EDELWEISS bola založená v roku 1946 a preto v roku 2016 bude oslavovať svoje sedemdesiatročnej jubileum. So svojimi 40 000 členmi patrí medzi tri najväčšie sekcie Rakúskeho Alpenvereinu. Svoje sídlo má na adrese Walfischgasse 12, A-1010 Wien.
Sekcia EDELWEISS je spoločensky užitočné, nadstranické alpské spoločenstvo.
Jeho cieľom, ktorý je definovaný ustanoveniami, je priblížiť členom tejto sekcie alpinistiku v najširšom slova zmysle so všetkými druhmi činnosti, s jej krásou a osobnou dôležitosťou človeka.
Dá sa povedať, že chce v prírode a svete hôr pre človeka vytvoriť priestor pre zážitok, pričom práve jeho udržanie naberá v posledných rokoch stále väčší význam.
Naše motto znie: Viac radosti z hôr s istotou!

História Alpenvereinu

Založený vo Viedni

V roku 1862 sa konalo vo Viedni v Zelenom stále akadémie vied zakladajúci zhromaždenie Rakúskeho Alpského zväzu. Spolok Österreichischer Alpenverein (ÖAV) si dal za cieľ „… rozširovať znalosti o Alpách, podporovať lásku k nim … uľahčiť nimi cestovanie“.
V roku 1869 založili nemeckí a rakúski horolezci v Mníchove Nemecký Alpský spolok (Deutscher Alpenverein – DAV). Pojem „nemecký“ vtedy neznamenal Nemecko, ale nemecky hovoriace priestor Európy a východnej Alpy boli vtedy označované ako „nemecké Alpy. Nebol organizovaný centrálne, mal samostatné sekcie. Tie spravovali svoje oblasti, v ktorých stavali chaty, budovali chodníky, vzdelávali horské vodca a starali sa aj o obyvateľstvo.
V roku 1873 obaja spolky splynuli a tak vznikol Nemecký a rakúsky alpský zväz „Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein“), ktorý mal predovšetkým stavať chaty, budovať cesty a tiež školiť horských vodcov. Veľký podiel prostriedkov spolku plynul do vytvárania máp, zverejňovanie, bádania a kultúrnych aktivít.
Do začiatku prvej svetovej vojny vzniklo takmer 400 sekcií. V tejto dobe bolo na prvom mieste budovanie chát a horských chodníkov. V roku 1914 vlastnil zväz 319 chat s viac ako 8 500 lôžkami a miestami na spanie.
Mená mnohých chat, ako napr. Berliner Hütte, Prager Hütte pripomínajú ešte dnes sekcii, ktorá je založila a starala sa o ne. Áno, aj v Prahe bola sekcia Alpenvereinu. Veľká časť prostriedkov prúdila do vydávania publikácií, do výskumu a kultúrnych aktivít. Kartografi spolku tvorili tie najlepšie mapy východných Álp.

Ochrana prírody sa stáva dôležitou

Po prvej svetovej vojne zmizlo mnoho sekcií a členov, rovnako ako pracovných oblasti v južnom Tirolsku. Napriek tomu sa potom v krátkej dobe počet členov oproti stavu pred vojnou strojnásobil. Starostlivosť o alpskú pôvodnú krajinu viedla v roku 1927 k rozšíreniu stanov o „ zachovávanie pôvodnosti a krásy veľhôr“. Súčasne v nich bola zakotvená starostlivosť o putovaní mládeže.
V roku 1918 kúpil Albert Wirth od sestier Eichenegg 40 km2 pôdy v oblasti Großglockner-Pasterze, a aj so svojím podielom je venoval Alpenvereine za účelom vyhlásenia prírodného parku. Ďalších 280 km2 Vysokých Taur získal Alpenverein v 30. rokoch zo štátneho vlastníctva. Tým bol položený základný kameň národného parku Vysoké Taury. Jeho vyhlásenia sa však uskutočnilo až v roku 1971.

Alpenverein a antisemitizmus

Už pred 1. svetovou vojnou, ale najmä v  prvých rokoch po nej, ovládli Alpenverein protižidovské prúdy. Väčšina sekcií v  Rakúsku zaviedla „árijské paragrafy“. Sekcia „Donauland založená židovskými a liberálnymi členmi bola v roku 1924 vylúčená, a za to sa museli antisemiti vzdať ďalšie agitácie. S„Anschlussom“ Rakúska v roku 1938 sa stal „Deutscher Alpenverein“ odborom pre horolezectvo v štátnom Ríšskom zväzu pre cvičenie osôb. Všetky ostatné horolezecké zväzy boli zakázané. Mnoho malých alpských skupín a združení, ale aj rakúsky Alpenverein, bolo integrované do sekcií alebo boli prijaté ako vlastné sekcie DAV. Alpenverein tak prevzal okolo tucta vysokohorských alpských chat vtedajšieho spolku Naturfreunde a zrušené sekcia Donauland.
Sídlo Alpenvereinu, ktoré sa do tej doby periodicky sťahovalo, zostalo od roku 1938 v Innsbrucku.

Doba po roku 1945

Po roku 1945 bola ďalšia existencia Alpenverein súdne presadená na ústavnom súde. Jeho sekcie boli čiastočne uznané, čiastočne sa museli nanovo vytvoriť. Od roku 1951 sa zväz opäť volá „Oesterreichischer Alpenverein“ (Alpenverein). Nemecké sekcie dostali späť svoje chaty v Rakúsku po podpísaní štátnej zmluvy v roku 1955.

Nové trendy

S normalizáciou života po vojne a hospodárskym rozmachom vzrastali aj aktivity a počet členov Alpenverein. Hnutie za životné prostredie viedlo v Alpenvereinu v roku 1980 k zvýšeniu hodnoty ochrany prírody. Zväz mohol ako najväčší vlastník pozemkov presadiť Národný park Hohe Tauern. Športové dianie v horách sa stalo pestrejším, vznikli nové športové trendy. Najvýznamnejším bol rozvoj športového lezenia.

Obrovský rast

Následné vzdelávanie funkcionárov sekcií malo pozitívny účinok. Od začiatku deväťdesiatych rokov stúpa razantne počet členov, tiež kvôli novým službám. Široké nadšenie pre vedome zdravý pohyb v prírode posilnilo význam horského športu, prácu s mládežou, ktorá má vzťah k prírode, a takisto posilnil význam chát a ciest. Dnes pracujú spriatelené zväzy DAV a OAV a tiež AVS (Alpenverein južné Tirolsko) na mnohých spoločných projektoch.

Výhody členstva v Alpenvereine

Členovia Alpevereinu môžu využívať nasledujúce služby a výhody

 

Na chatách Alpského zväzu:

 • Garantovaná zľava 10 eur pri prenocovaní na chatách v Rakúsku a ďalších alpských krajinách.
 • Rovnaké práva majú na chatách Nemeckého alpského zväzu DAV, Švajčiarskeho alpského klubu SAC, Lichtenštajnského alpského zväzu LAV, talianskeho alpského klubu CAI, Francúzskeho alpského klubu CAF, Alpského zväzu Južných Tyrol AVS, Španielskeho horolezeckého zväzu FEM, Slovinského horolezeckého združenia PZS a Gréckeho alpského klubu CAH. Rakúska Huettenmarke garantuje plné užívacie právo a odpovedajúce zľavy na chatách „Turistického spolku priateľov prírody“ (TVN), Rakúskeho turistického klubu (OeTK), Rakúskeho alpského klubu (OeAK) a niektorých miestnych horolezeckých združení.
 • Znížené ceny vo viac ako 90. údolných ubytovaniach a zmluvných domoch Alpského zväzu (súkromné hostince ktoré sa nachádzajú v údoliach).
 • Prednostné prijatie (pridelenie miest na spanie pred nečlenmi).
 • Exkluzívnu možnosť objednania miest na spanie vopred.
 • Exkluzívny nárok na zľavnené jedlo a pitie pre horolezcov a vodu na prípravu čaju.
 • Možnosť použitia samoobslužných priestorov, tzv. Winterraumov. (kľúč je k dispozícii vo vašej sekcii).

 

Poistná ochrana:

 • Alpenverein Weltweit Service kryje:
  • náklady na záchranu do 25 000 €
  • transport a repatriácia: neobmedzene
  • liečebné náklady, prevoz do nemocnice do výšky 10 000 € (viac viď Všeobecné podmienky)
 • Horolezecké zákonné poistenie zodpovednosti (paušálne až 3 milióny EUR pre každú poškodenú osobu), poistenie batožiny na chatách a transportných lanových dráhach
 • Európske poistenie právnej ochrany až 35 000 €. Viacej pozri Všeobecné podmienky.

!!! POISTENIE NA JEDNU CESTU DO ZAHRANIČIA JE VŽDY PLATNÉ 8 TÝŽDŇOV OD VYCESTOVANIA Z MIESTA TRVALÉHO POBYTU!!! Potom je potrebné sa vrátiť do krajiny trvalého bydliska, prípadne uzatvoriť iné individuálne poistenie na dobu nad 8 týždňov.

 

Ďalšie:

 • Zľava na MAPY Alpenverein (25%)
 • Časopis BERGAUF: 5x ročně. Časopis celého zväzu s dôležitými témami, tipy na túry, informáciami o produktoch , správami, prehľady o jednotlivých sekciách, atd. Ročný poplatok za poštovné na Slovensko činí 16,5 Eur. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu. (Archív posledných rokov nájdete i online na našej stránke)
 • Možná účasť na akciách všetkých sekcií Alpenverein.
Riešenie poistnej udalosti pri nehode

Pokiaľ po Vás bude vyžadované aj po predložení preukazu Alpenverein ďalšie potvrdenie o Vašom členstve v Alpenvereine tj. o Vašom poistení (napr.: v neeurópskych regiónoch) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH, ktoré v prípade ich oslovenia na základe Vášho vyžiadania zašlú na Vami v cudzine udanú kontaktnú adresu potvrdenie o Vašom poistení.

Pri ambulantnom ošetrení vrátane lekárom predpísaných liečebných prostriedkov uhradí tieto výdaje za lekárske ošetrenie postihnutý člen ÖAV ošetrujúcemu lekárovi na mieste. Táto uhradená čiastka je potom poisťovňou Generali po spracovaní poistného prípadu a po odpočítaní spoluúčasti vo výške 70 € vrátena. Účet lekára musí obsahovať nasledovné údaje: meno, dátum narodenia ošetrené osoby, označenie choroby, vykonaný výkon a doba, potvrdenie o zaplatení. Účty je potrebné predložiť po podaní u správcu zdravotného poistenia najneskôr 6 mesiacov po ukončení cesty, vrátane vyjadrenia vašej zdravotnej poisťovne.
Pri zachraňovaní: Pri obdržaní účtu od záchranárskej služby tento neplaťte,ale zašlite originál spoločne s hlásením poistnej udalosti na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
Pri ošetrovaní v miestnej nemocnici, prevoze zo zahraničia, prevoze vo vnútrozemí: Najprv je bezpodmienečne nutné kontaktovať Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 22422 , Fax. 0043 (0) 512 28 88 88 , e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). AAby mohli byť poskytnuté zálohy na náklady, prípadne urobené príslušné opatrenia, je potrebné oznámiť meno, adresu, dátum narodenia a členské číslo AV. Následne bude naviazaný kontakt s príslušným ošetrujúcim lekárom a rozhodne sa o prevedení a druhu prepravy (sanitka, vlak, osobné lietadlo, sanitárne lietadlo). Konečné rozhodnutie urobí lekár Tyrol Air Ambulance.
Pred kontaktovaním Tyrol Air Ambulance si pripravte odpovede na tieto otázky:
– meno, priezvisko, dátum narodenia, členské číslo Alpenverein
– dátum začiatku cesty
– predpokladané ukončenie cesty
– kde došlo k úrazu/chorobe a druh úrazu/choroby
– v akom lekárskom zariadení sa ranený / chorý nachádza
– kontakt na lekárske zariadení
– meno ošetrujúceho lekára a príp. kontakt na neho
– kontakt na seba, kontakt na príbuzných
V prípade, že budete mať jazykový problém s nahlásením úrazu / choroby na Tyrol Air Ambulance, kontaktujte nás na telefóne 725 442 942 a my za vás úraz / choroba nahlásime.

 

LIKVIDÁCIA POISTNEJ UDALOSTI

Pred nahlásením poistnej udalosti poisťovni UNIQUA je potrebné si vyžiadať od vašej zdravotnej poisťovne potvrdenie o tom, koľko nákladov za liečenie prevezme. V Európskej únii a zmluvných štátoch platí tiež reciprocita na preplatenie liečebnej starostlivosti – viac TU.

V prípade faktúr / účtov za záchrannú akciu nemusíte tieto predkladať zdravotnej poisťovni, ale rovno zaslať s formulárom hlásení poistnej udalosti na firmu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Na záchranné akcie a transporty sa reciprocita nevzťahuje.
Hlásenie poistnej udalosti sa podáva na formulári Schadenmeldung. Vyplnenie je nutné urobiť v nemčina alebo v angličtine.
K vyplnenému formuláru priložte:

– originály faktúr a lekárskych správ,
– u lekárskych správ a faktúr, ktoré sú v češtine, priložte tiež preklad do nemčina alebo angličtiny,

– kópiu členského preukazu Alpenverein,
– kópiu pasu
– bankové spojenie = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN (ak ste uhradili časť, alebo celé náklady sami)

– potvrdenie vašej zdravotnej poisťovne o prevzatí / neprevzatí časti nákladov za liečebnú starostlivosť

 

K listu poisťovni priložte očíslovaný zoznam príloh/dokumentov.

 

Pred odoslaním si vyhotovte kópie všetkých dokumentov, ktoré si uschovajte.

 

Všetko zašlite na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstr. 23
6063 Rum / Innsbruck
Österreich

 

Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670
Team Servisierung Alpenverein:
Viktoria Haider
e-mail: AV-service@knox.co.at

Je dobré, keď pošlete naskenované dokumenty vopred na vyššie uvedený email a v kópii aj na adresu: alpenverein1@edelweiss.sk

 

V PRÍPADE SMRTELNÉHO ÚRAZU A PREVOZU ZOSNULÉHO

Kontaktujte Tyrol Air Ambulance
Tel.0043 (0) 512 22422
Fax. 0043 (0) 512 28 88 88
e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis)

 

Pokiaľ budete potrebovať s likvidáciou poistnej udalosti poradiť alebo pomôcť radi Vám pomôžeme:

E-mail: alpenverein1@edelweiss.sk
Tel: +420 725 442 942

Menu